FAQ

FAQ

Så snart vi har fået de relevante oplysninger, sender vi et tilbud inden for 24 timer.
Når du har accepteret vores tilbud, finder vi sammen i fælles skab, den dag, som skal være jeres rengøringsdag, samt en opstartsdato.
Opstarten ville forgå således, den valgt opstarts dato, ville vi komme 1-2 mand og gennemgå hjemmet med jer og starte rengøringen. Vi har aftalt på forhånd, om vi skal ha udleveret en nøgle eller om I ligger én.
Vi har selv rengøringsmidler med og udstyr, vi skal blot ha adgang til vand og strøm, samt rummene, som skal gøres rene.
Ja, vi laver kontrakter med hver enkelt af vores kunder, da hver kunde har hver deres behov, i kontrakten står der også blandt andet med opsigelse, rengøringsdag, rengøringsplan og hvad der mere er aftalt.
Ja, vi har vores forsikringer hos TopDanmark.
Vi har en opsigelse periode, som er løbende måned + 1 måned. Det ville sige, hvis I opsiger d. 20 i en måned, har i resten af den periode + 1 måned mere. Opsigelsen skal vi modtage på vores hovedmail.
Vi sender en faktura den sidste dag i måneden, for den pågældende måned. Dvs alt vi har lavet i fx Marts måned, ville blive sendt på en faktura, den sidste dag i Marts måned. Der er + 8 dages betaling og den kan betales med bankoverførsel eller MobilPay.
Du ville få en fast person hvergang, som ville komme i dit hjem. Bortset fra sygdom eller ferie.

Salgs og leveringsbetingelser

Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”), fastsætter vilkårene for Kanstrup Gruppen Service ApS’ (herefter benævnt ”Firmaet”), levering af rengøring til private og erhvervsdrivende (herefter benævnt ”Kunden”), medmindre andet er aftalt mellem parterne.
Den endelige aftale (herefter benævnt ”Aftalen”) mellem parterne anses for indgået, når Firmaet har modtaget en digital underskrift af tilbuddet eller en accept på mail.
Firmaets ydelser består i levering af rengøring, hvis omfang, udførelse og leveringstidspunktet er nærmere beskrevet i Firmaets tilbud, på baggrund af Kundens fremsendte ønsker. Firmaet leverer rengøring i tidsrummet 8-16, medmindre andet er aftalt med Kunden. Firmaet er til enhver tid berettiget til, at anvende underleverandører til brug for levering af ydelsen. I så fald, vil det til enhver tid være Firmaets ansvar, at underleverandøren overholder Aftalen.
Det er Kundens forpligtelse, at der er plads til at foretage rengøringen for Firmaet og Kunden skal derfor sikre sig, at der er foretaget tilstrækkelig oprydning. Såfremt der foretages ændringer i Kundens kontaktoplysninger, herunder e-mail eller telefonnummer, skal Kunden oplyse Firmaet om dette. Såfremt Kunden har specifikke ønsker til rengøringsprodukter eller andet, skal Kunden selv levere dette til Firmaet og Kunden skal informere Firmaet om hvor og til hvad, rengøringsmidlet skal bruges til.
Den aftalte pris, fremgår af Firmaets fremsendte tilbud, som Kunden har modtaget ved mail, eller anden skriftlig kommunikationsform. Firmaet har forinden fremsendt tilbudsforslag til Kunden, før tilbuddet med priserne fremsendes til Kunden. Firmaet prisregulerer hvert år, den 1. juni.
Betalingen for ydelsen skal foretages ved bankoverførsel. Oplysningerne til bankoverførslen fremgår af fremsendte faktura, som sendes til Kunden. Firmaet fakturerer Kunden hver den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Faktura sendes, til den mailadresse, som Kunden har oplyst over for Firmaet. Fremsendte fakturaer forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. Såfremt Kunden betaler for sent, påløber der renter 1 % pr. påbegyndt måned, ligesom Kunden skal betale rykkergebyrer på kr. 100 for hver rykker – dog maksimalt 3 rykkere for hver faktura, som Firmaet har sendt til kunden. Hvis fakturaen ikke er betalt efter tredje rykkerskrivelse, er Firmaet berettiget til at overdrage sagen til retslig inkasso. Ved for sen betaling vil der blive beregnet morarenter, fra forfaldsdatoen, med den aftalte rentesats, subsidiært i henhold til rentelovens regler. Firmaet er på den baggrund berettiget til, at suspendere eller nægte fremtidige aftalte rengøringsydelser.
Ved erhvervskunder, kan aftalen opsiges med et varsel på løbende måned, plus to (2) måneder. Firmaet kan opsige Aftalen med et varsel på løbende måned, plus én (1) måned. Opsigelse skal ske skriftligt. Ved privatkunder, kan aftalen opsiges med et varsel på løbende måned, plus én (1) måneder. Firmaet kan opsige Aftalen med et varsel på løbende måned, plus én (1) måned. Opsigelse skal ske skriftligt.
Firmaet kan ikke gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder men ikke begrænset til: krig, terror, opstand, generalstrejke, brand, naturkatastrofer, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse eller svigt ved energiforsyningen, omfattende virus eller lignende angreb. Firmaet ansvarsfrihed består, så længe force majeure består. Såfremt en sådan force majeure situation varer mere end 60 dage, er hver part berettiget til, at annullerer Aftalen.
Der gælder ingen fortrydelsesret til Kunden, da ydelsen ikke kan trækkes tilbage, når først denne er leveret af Firmaet. For øvrig reklamation, se afsnit 9, nedenfor.
Kunden er pligtig til at undersøge rengøringsydelsen straks og skal uden unødig forsinkelse reklamere, såfremt der er mangler ved den leverede ydelse. Reklamationen skal ske inden for 12 timer efter, at rengøringsbesøget har fundet sted og derefter ophører retten til at foretage reklamation. Har der været fejl eller mangler ved rengøringen, skal Firmaet underrettes skriftlig herom, hvorefter Firmaet vil vurdere om der har været fejl eller mangler ved ydelsen. Har der været fejl eller mangler, vil Firmaet bestræbe sig på, at udbedre dette hurtigst muligt.
Såfremt Kunden bliver forhindret i at opfylde Aftalen, skal Firmaet orienteres på skrift, herunder pr. mail: infor@kanstrupgruppen.dk eller sms til 53 86 30 33, senest kl. 7:00 på rengøringsdagen. Firmaet er berettiget til, at fakturere DKK 400, inkl. moms, såfremt Kunden ikke aflyser senest kl. 7:00 på dagen, for rengøringen. Firmaet er berettiget til, at rykke eller aflyse senest kl. 7:00 på rengøringsdagen. Ændringer i rengøringen kan skyldes eksempelvis sygdom hos Firmaet, men dette forekommer dog sjældent.
Firmaet har tegnet alle lovpligtige forsikringer, herunder ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring til Firmaets medarbejdere. Kunden er til enhver tid, i Aftalens løbetid, forpligtet til, at have tegnet indboforsikring, bygningsbrandforsikring, der dækker brand, vand og tyveri og skader på indbo og genstande som befinder sig hos Kunden.
Begge parter er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger som er gældende i nærværende Betingelser. Firmaet kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, datatab, tabt avance, omkostninger som kan henføres til tredjemand eller anden indirekte tab eller skade, som hændelsen måtte påføre. I tilfælde af, at Firmaet ifalder erstatningsansvar over for Kunden, som konsekvens af grov uagtsomhed eller forsæt, vil erstatningsansvaret være begrænset til Aftalens nettooverslag, dog maksimalt DKK 10.000 pr. indgået ordre. Såfremt Kunden foretager forkerte beskrivelser på opgaven, herunder men ikke begrænset til materialets stand, materialetype m.v. skal Kunden skadesløsholde Firmaet, i det omfang Firmaet måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
Firmaets behandling af persondata, er nærmere beskrevet i privatlivspolitikken, som kan findes på hjemmesiden.
Firmaet forbeholder sig retten til, at foretage ændringer i Betingelserne og det er Kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med de til enhver tid gældende Betingelser.
Enhver tvist der måtte være mellem parterne, som udspringer af Betingelserne eller Aftalen og som mellem parterne ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole, på Firmaets til enhver tid værende hjemsted
Kanstrup Gruppen Service ApS Viemosevej 8C, 2610 Rødovre Telefon: 53 53 03 33 E-mail: info@kanstrupgruppen.dk CVR: 40 61 19 75
Få et uforpligtende tilbud
close slider
Contact Form

Et uforpligtende tilbud!

Udfylde vores formular og evt skriv, hvis der er nået særligt, vi skal tage hensyn til, når vi udregner vores tilbud til dig. Vi sender et tilbud til dig, så hurtigt, som muligt.

Et uforpligtende tilbud!

Udfylde vores formular og evt skriv, hvis der er nået særligt, vi skal tage hensyn til, når vi udregner vores tilbud til dig. Vi sender et tilbud til dig, så hurtigt, som muligt.
Contact Form

Et uforpligtende tilbud!

Udfylde vores formular og evt skriv, hvis der er nået særligt, vi skal tage hensyn til, når vi udregner vores tilbud til dig. Vi sender et tilbud til dig, så hurtigt, som muligt.